Poland

Financial Glossary

1. Accounting- Ksiegowosc

2. Appreciation-wzrost wartosci

3. Asset-aktywa, majatek

4. ATM (Automated Teller Machine)-Bankomat

5. Automobile Insurance-ubezpieczenie samochodowe

6. Bank-bank

7. Bank account- konto bankowe, rachunek bankowy

8. Bankruptcy-bankructwo, upadlosc.

9. Bond: Skrypt dluzny; kiedy firma pozyczy pieniadze od ogólu spoleczenstwa

10. Budget- budzet

11. Budget deficit-deficyt budzetowy

12. Budget surplus- nadwyzka budzetowa

13. Capital-kapital; gotówka, dobra, wlasnosc; reprezentuje bogactwo i majatek osoby lub firmy

14. Capital gains tax- podatek od zysków kapitalowych

15. Certificate of deposit (CD)- certyfikat depozytowy, swiadectwo lokaty terminowej

16. Certified Public Accountant (CPA)- dyplomowan-y/a ksiegow-y/a

17. Check-czek

18. Commission-prowizja

19. Company-firma

20. Corporation- korporacja

21. Credit-kredyt

22. Credit card-karta kredytowa

23. Credit rating/score- ocena zdolnosci kredytowej

24. Credit union-towarzystwo kredytowe

25. Creditor-wierzyciel/ka.

26. Debit card-karta debetowa; z karta debetowa mozna miec dostep do funduszów bezposrednio, elektronicznie.

27. Debt-dlug; zobowiazanie

28. Deductible-udzial wlasny

29. Deposit-kaucja, zastaw, depozyt, wadium

30. Depreciation-deprecjacja, dewaluacja; obnizenie wartosci

31. Discount- znizka, ulga, rabat, bonifikata

32. Dividend-dywidenda

33. Employee-pracowni-k/ca, zatrudnion-y/a.

34. Employer-pracodaw-ca/czyni.

35. Estate-majatek ziemski

36. Expense-wydatek, koszt

37. Fee-oplata

38. FICA tax-ustawa o odprowadzaniu zaliczek na rzecz podatku federalnego; system odprowadzania zaliczek.

39. Finance-gospodarka finansowa, zarzadzanie finansami, finanse

40. Fraud-oszustwo

41. Health Insurance-ubezpieczenie zdrowotne

42. Homeowner’s Insurance-ubezpieczenie domowe

43. Income-dochód

44. Income tax-podatek dochodowy

45. Insurance-ubezpieczenie

46. Insurance claim- roszczenie (ubezpieczeniowe)

47. Insurance premium- skladka ubezpieczeniowa

48. Interest rate-stopa procentowa, wysokosc oprocentowania, oprocentowanie.

49. Interest-odsetki

50. Internal Revenue Service (IRS)- urzad skarbowy

51. IRA, individual retirement account-indywidualne ubezpieczenie emerytalne

52. Liability -zobowiazanie; dlug; pasywa; odpowiedzialnosc

53. Life Insurance-ubezpieczenie na zycie

54. Loan-pozyczka

55. Medicaid-panstwowe ubezpieczenie zdrowotne; dla osób o niskich dochodach

56. Medicare- panstwowe ubezpieczenie zdrowotne; tylko dla osób starszych

57. Merchandise-towar

58. Mortgage- hipoteka

59. New York Stock Exchange (NYSE)- gielda; najwieksza gielda w stanach zjednoczonych

60. Price-cena

61. Property- wlasnosc

62. Real estate- nieruchomosci, majatek nieruchomy

63. Rebate- zwrot nadplaty; rabat

64. Retirement- emerytura

65. Revenue- dochód, dochody (panstwa, przedsiebiorstwa)

66. Rider- klauzula; dodatek, aneks

67. Savings account-rachunek oszczednosciowy

68. Social Security- (federalny) system ubezpieczen spolecznych

69. Stock- akcja; reprezentuje prawo wlasnosci firmy

70. Stock Broker- makler (gieldowy)

71. Stock Exchange- gielda

72. Stockholder- akcjonariusz/ka, udzialowiec

73. Transaction- transakcja

74. Utility- usluga (np. prad, gaz, woda)

75. Withdrawal- wyplata

TOP