Philippines

Financial Glossary

1. 1040 form- Ang basic na documento para sa buwis.

2. 401(k)- Isang account para sa pagreretiro. Walang bayad ng buwis hanggang sa wakas ng account (madalas sa edad ng 65).

3. Accelerated Debt Reduction- Mahaba ang bayad ng utang. Para bilisan ang pagbayad ng mga utang, doblehin ang bayad sa pinaka-murang utang. Kapag binayaran na ang utang na iyon, kunin ang pera na ginagamit sa dating utang at gamitin sa sunod na utang.

4. Allocation- Bumili ka ng mga pamumuhunan sa iba’t ibang layuning pamumuhunan. (halimbawa Stocks, bonds, o real estate)

5. Stock- Bahagyang pagmamay-ari sa isang kumpanya. Binibenta ng mga kumpanya ang stock upang iangat ang pera para palakihin ang kumpanya.

6. Bond- Isang paraan na ginagamit ng mga kumpania, o ang pamahalaan (sa mga estado at sa bansa) upang iangat ang pera para palakihin ang kumpanya. Ang bond ay financing sa pamamagitan ng paguutang. Kinakailangan bayaran ka ng kumpanya o pamahalaan.

7. Real Estate- Ari-arian

8. Annuity- Parang isang mutual fund na binibenta ng mga kumpanyang seguro. Hindi maganda ang annuity dahil mataas ang mga butaw.

9. Mutual fund- Kung bumili ka ng isang bahagi ng mutual fund, bumibili ka ng mga maliliit na bahagi ng maraming iba’t ibang kumpanya.

10. Certificate of Depisit- CD. Isang kasunduan sa bangko na hindi mong gamitin ang pera sa mahabang panahon (90 na araw, 180 na araw, 1 taon, 2, taon etc.) at bibigyan ka ng mas mataas na rate ng interes.

11. CLUE report- Comprehensive Loss Underwriting Exchange. Isang ulat tungkol sa iyo.

12. Compound interest- Sabi ni Einstein na ito ang “pang-walong world wonder.” Tumutubo ang pero na namuhunan sa simula at gayun din tumutubo ang interes.

13. Credit Bureaus- Mga samahan na iniipon ang mahalagang bagay tungkol sa iyo. Ang tatlong pinakamalaking credit bureau ay Experian, Equifax, at TransUnion.

14. Credit Card- Binibigay ng bangko. Pwede kang utangin sa pamamagitan ng credit card.

15. Debit Card- Parang credit card pero nakakabit sa account mo sa bangko.

16. Debt- Paguutang.

17. Debt Consolidation Loans- Pagsasama ng lahat ng mga utang mo sa isang utang lang. Hindi maganda.

18. Beneficiary- Tao na babayaran ng kumpanyang seguro kapag patay na ang may-ari ng polisa.

19. Life insurance policy- Polisa

20. Deductible (insurance)- Sa insurance, ito ang bahagi na babayaran mo (kung my polisa ka) bago magbabayad ang kumpanyang seguro. Halimbawa, kung may deductible ka ng $500, magbabayad ka ng $500 Bago magbabayad ang kumpanyang seguro.

21. Deductibe (tax)- Pwedeng bawasin sa buwis.

22. Disability income insurance- Pagpalit ng sahod kung napilay ka.

23. Diversification- Bumili ka ng stock sa maraming iba’t ibang kumpanya. Pag may diversification, lumiliit ang panganib.

24. Dividends- Mga bayad ng isang kumpanya sa mga tao na may stock so kumpanya na iyon.

25. Economic Outpatient Care- Pera na ibinibigay ng mga magulang sa kanilang malalaking anak. Pangit ang “EOC” dahil nakadepende ang mga anak sa magulang.

26. Elimination Period (Disability income insurance)- Panahon mula sa umpisa ng polisa at pagbayad ng claim. Kung napilay ka sa panahong ito, hindi magbabayad and kumpanya.

27. Employer Match- Minsan kapag ikaw ay umabuloy sa 401(k), tutumbasan din ang kumpanya. Parang libreng pera!

28. Endowment- Regalo na laging ibinibigay. Hindi pwedeng gamitin ang puhunan, pero pweding gamitin ang interes.

29. Equity- Pagmamay-ari.

30. Estate Planning- Pagplano ng mga ari-arian mo kapag patay ka na.

31. Estate Tax- Buwis ng malalaking estate. Ang isang estate ay lahat ng mga asset mo sa kamatayan.

32. Exclusions (life-insurance)- Kung ang kamatayan ay nangyari dahil sa Guerra, riot, mga illegal na gamut, accidente sa aeroplano etc., hindi magbabayad ang kumpanyang seguro.

33. FDIC- Federal Deposit Insurance Corporation- Siniseguro ang unang $100,000 sa mga deposito. Kaya kahit mawala ang bangko mo, sigurado pa rin ang pera mo.

34. Fee-For-Service Plans- Uri ng segurong kalusugan kung saan binabayaran mo ang doctor. Maganda ito.

35. FICA tax- Ang karamihan ng mga Amerikano ay nagbabayad nito. May dalawang bahagi sa FICA tax. Social security (para sa pagreretiro) at medicare (para sa gastos ngmga matatanda sa healthcare.

36. FICO score- Fair Isaac Credit Corporation- Paraan ng pag-skor sa kredito. Ginagamit ng credit bureau. Ang mga skor ay 300 hanggang 850.

37. Financial Assets- Mga asset na tumutubo. Halimbawa stocks at bonds.

38. Five investment keys- Limang susi sa pagiinves- diversify, allocate, historical valuation (alamin mo ang historya ng kumpanya), manage the managers (kilanin mo ang mga mataas sa kumpanya), invest more money (iinves mo ang mas maraming pera).

39. Franchises- Pinaka-tagumpay na kumpanya. 95% ng mga franchise ay buhay pa pagkatapos ng limang taon.

40. Future Value- Magkano ba ang pahunan sa mga darating na panahon.

41. Gift Tax- Buwis sa malalaking regalo. Binabayaran ng binibigay.

42. Gross income- Pera na naniningil ng kumpanya mula sa mga namimili.

43. Gross Profit- Gross income-cost of goods sold. (tumingin ka sa mga definition)

44. Group life insurance- inialay ng kumpanya. Madalas lahat ng empleado ay maaring gamiting ang group life insurance. Kung may sakit ka, maaring ipunin ng pera. Kung maganda ang kalusugan mo, mas mura kung hanapin mo ang sarili mong seguro. Tumingin ka sa www.term4sale.com.

45. Growth fund- Isang mutual fund na may mataas na P/E ratio. Iniisip ng mga tao na pagpapatuloy ang pondo na lumaki.

46. Guardian- Mahalagang-mahalaga sa estate planning na may guardian ang maliliit na anak. Maaring isang kapatid o magulang o kaibigan para alagaan sa mga anak mo pag patay ka na.

47. Health Insurance- Segurong Kalusugan. Bayaran mo ang butaw at magbabayad and kumpanyang seguro sa lahat ng butaw. Isang mas magandang paraan ay HSA (tingnan sa definition).

48. HSA- Health Savings Account- Pondo kung saan iniipon ng tao ang pera sa isang walang buwis na pondo. Pwedeng gamitin sa healthcare lang.

49. Home buying formula- Equation upang siguraduhin na kaya mong bayaran ang mortgage. Gamitin ang sahod ng taong may trabaho bago sa buwis menos lahat ng utang at ikapu at multaplikahin mo ang 35%. Ang kasagutan ay ang pinaka-mahal na mortgage na kaya mong gawin.

50. Homeowners insurance- Segurong bahay- Sakop sa segurong ito ay kasiraan sa bahay, ari-arian, at tao na napilay sa arian mo. Ang hindi naka-sakop sa seguro ay baha at lindol.

51. Indemnify- Bayaran- sa seguro pwedeng bayaran ka sa nawala pero hindi pweding makinabang.

52. Index fund- Parang mutual fund (tingnan sa Mutual Fund) pero walang nangangasiwa sa pondo. Talo ang 72% ng mutual fund sa index fund.

53. Inflation- Ang halaga ng pera ay mas maikli at ang presyo ay mas mataas.

54. Insurability- Pumayag ang kumpanyang seguro na ibigay ng seguro sa iyo. Merong iba’t ibang dalihan kung bakit hindi ka insurable.

55. Insurable Interest- Ibig sabhin na meron kang bagay na maaring mawala.

56. Interest- interes. Perang binabayaran sa nagutang.

57. Large cap stocks- Mga stock na may sobra sa $10 billion.

58. Leverage- paguutang.

59. Life insurance formula- Gamitin ang sahod ng taong may trabaho bago sa buwis at multaplikahin sa 14. Dapat meron kang life insurance sa amount na iyon.

60. Life insurance death benefit- Pera na binabayaran sa beneficiary kapag patay na ang may seguro. Walang buwis sa benefit na ito.

61. Living Trust- Paraan ng estate planning. Lumihis ang living trust sa probate. Sinabi ni Professor Marsh na maganda ang living trust.

62. Probate- Kapag patay na ang isang tao ang mga ari-arian ay ibinibigay sa ibang tao. Dumadaan sa hukbo at mahaba ang processo.

63. Medicaid- Segurong kalusugan na iniaalay ng pamahalaan para sa mga mahirap.

64. Medicare- Segurong kalusugan na inaalay ng pmahalaan para sa mga matatanda.

65. Mentor- sabi ni professor Marsh na dapat meron tayong taong may karunungan at maari nating iulat sa kanya.

66. Million dollar choices- Mga pagpipili na namimili natin isang beses lang na sa balang araw a maging sobra sa isang milyon.

67. Multi level marketing- Kumpanya kung saan ang mga empleado ay nagkakapera sa bawat benta. Ang mga tao sa taas a may malaking sahod pero ang mga sa baba ay may maliit na sahod. IWASAN MO ANG GANITO.

68. Municipal bonds- Bond na binibenta ng gobyerno upang ipunin ang pera para sa cuidad

69. Net worth- Assets (mga ari-arian mo) – Liabilities (mga utang) Dapat palakihin ang net worth.

70. No-load mutual fund- isang mutual fund na walang commission (perang binabayaran sa nagtitinda)

71. Point of Choice- Panahon sa buhay ng isang tao kung kailan hindi na niya kailangan magtrabaho.

72. Price/Earnings ratio- P/E ratio. Halaga ng stock sa isang kumpanya / perang inipon ng kumpania (earnings). Kung mataas ang P/E ratio, mas mataas ang panganib.

73. Small cap stocks- Mga stock na hindi sobra sa $1 billion.

74. Term life insurance- Pangako ng kumpanya na babayaran nila ang benefit ng kamatayan sa mga beneficiary mo. Maganda ang term life insurance.

75. Cash Value Life insurance- Maliban sa pangako ng kumpanya na bayaran ang benefit ng kamatayan, ang cash value life insurance ay ang pondo ng pamumuhanan. Hindi maganda ito. Iwasan mo ang cash value dahil madalas mawala ang namuhunan mo.

TOP