Mongolia

Financial Glossary 

 1. 401(k) – Тэтгэвэр гарах төлөвлөгөө (данс).  Тодорхой нас хүрэхээсээ өмнө мөнгөө татаж авах юм бол өндөр торгуулийн татвар болно. 
 2. Accelerated Debt Reduction – Өрээс хурдан гарах төлөвлөгөө.  Эхлээд хамгийн баган өр төлөлтийг хоёр дахин нэмээд эргүүлж төлөөд бусад өр нэг нэгэрээ эргүүлж төлөх.  
 3. Account – Данс. 
 4. Allocation – Нэгээс илүү хөрөнгийн оруулах зорилго. 
 5. Annuity – Даатгалын компанаар зарласан гэрээ.  Энэ гэрээгээр эзэмшигч тогтмол төлбөрийг авч боломжтой.  Онцгой татварын байдал байгаа. 
 6. Assets – актив хөрөнгө. 
 7. Balance – Дансны үлдэж байгаа мөнгө. 
 8. Bank – Банк. 
 9. Bankruptcy – Дампуурал. 
 10. Beneficiary – Өв хүртэгч (даатгалын хувьд). 
 11. Bond – Зээлийн өглөг бонд. 
 12. Brokerage – Худалдан авагч борлуулагч хоёрын зуучлагч.  Ер нь шимтгэл суутгадаг. 
 13. Budget – Төсөв; (Хувийн) тоцоо. 
 14. Capital Gains – Хөрөнгийн үнэлэмжийн орлого. 
 15. Certificate of Deposit – Санхүүгийн байгуулагд мөнгөө зээлдэх юм бол тийм санхүүгийн байгуулага өндөр хүүгээр буцаад өгнө.  Цаг хугацаа дандаа бага хугацаагаас арван жилд урт юм.  Хугацаа дусахаас өмнө мөнгөө татаж авах юм бол, өндөр мөнгийн торгууль болно. 
 16. Commission – Шимтгэл. 
 17. CPA (Certified Public Accountant) – Мэргэшсэн ня-бо. 
 18. Credit – Зээл; Хэр сайн хэн нэгэн зээлээ буцааж өгдөг. 
 19. Credit Union – Зээлийн нэглэл.  Ашгийн бус санхүүгийн байгууллага.  Дандаа өөрийн гийшүүнээр эзэмшиж ажиллууласан. 
 20. Currency – мөнгө; валют. 
 21. Debit Card – Үйлчлүүлэгч шууд мөнгөө авах боломжтой байлгах карт. 
 22. Debt – Өр. 
 23. Disability Income Insurance – Хөдөлмөрийн чадвар алдагдахын орлогын даатгал.  Хэрэвээ чадвар алдагдахаас болож ажиллаж чадахгүй бол энэ хүнд орлогыг төлнө. 
 24. Discount – Үнэ буулгах; Хөнгөлөлт, хямдрал. 
 25. Diversification – Олон компанд хөрөнгө оруулах. 
 26. Dividends – Ноогдол ашиг. 
 27. Economic Outpatient Care (EOC) – Хүүхэдэдээ үнэгүйгээр мөнгөө өгөх.  Хүүхэд нь буцааж өгөх шардлаггүй. 
 28. Elimination Period – Даатгалын гэрээний авах, гомдол (зарга) төлөхийн хооронд хугацааны хязгаарлалт. 
 29. Equity – Ердийн хувьцаа. 
 30. Estate Tax – Эд хөрөнгийн татвар.  Нас барсан хүүнээс өөр хүнд эд хөрөнгийг шилжих юм бол энэ татварыг төлөх шардлагтай. 
 31. Expense – Зардал; Үнэ. 
 32. FICA Tax - Нийгмийн хамгаалалын татвар (Social Security-ыг үз). 
 33. Finance – Санхүү. 
 34. Franchise Business – Ашигтай бизнесийн байгуулалтын нэрээр ажилладаг бизнес. 
 35. Fraud – заль мэх; луйвар. 
 36. Gift Tax – Бэлэгийн татвар.  Бүр их том бэлэг хүнд өгөх юм бол энэ таварыг төлөх шаардлагтай. 
 37. Gross Income – Татвар болон зарах зардалын өмнө нийт орлого. 
 38. HSA (Health Savings Account) – Ажилтаны эрүүл мэндийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм.  Энэ данснаас татваргүйгээр эрүүл мэндийн юмсийн төлөө төлөж болно.  Мөнгөө данснд оруулвал татваргүй мөн. 
 39. Index Fund - Таны төлөө хувьцааны хөрөнгийн захд хөрөнгө оруулдаг компан.  Удирдлагын үнэ байхгүй
 40. Inflation – Инфляц.  Цаг өнгөрээд бүх юмс илүү үнтэй болдог. 
 41. Insurance – Даатгал. 
 42. Investment – Хөрөнгө оруулалт. 
 43. IRA (Individual Retirement Account) – Хувийн тэтгэвэрийн данс.  Татвар 59½ нас хүртэл хойшлуулав.  Эрт татаж авах юм бол 10% торгууль болно. 
 44. IRS (Internal Revenue Service) – Дотоодын Орлогын Үйлчилгээ.  АНУ-ны IRS татварыг цуглаад татаж авдаг. 
 45. Loan – Зээл. 
 46. Medicaid – Бүр ядуу хүмүүсийн даатгал. 
 47. Medicare – 65 наст хүмүүсийн эрүүл мэндийн зардал/үнэ төлдөг засаглалын байгуулага. 
 48. Mentor – Таныг удирдах хүн.  Энэ хүн танаас үр дүн авахгүй. 
 49. Million Dollar Choices – Нэг л удаа сонголт сонгохоос болож хадгаламж болно тэгээд явандаа тийм хадгаламжаас болож өөрийн дансд сая доллар болно сонголт. 
 50. Millionaire – Саятан. 
 51. Mutual Fund – Таны төлөө хувьцааны хөрөнгийн захд хөрөнгө оруулдаг компан.  Удирдлагын үнэ байгаа
 52. Net Income – Зардал хассний дараах орлого. 
 53. Net Worth – Актив хөрөнгө хасах нь үүрэг хариуцлага. 
 54. Pension – Тэтгэмж.  
 55. Point of Choice – Ажиллах эсвэл тэтгэвэртэй гарах сонголттой болох өдөр.  Хангалттай мөнгө байхгүй юм бол энэ өдөр хүрээгүй байна гэсэн үг. 
 56. Policy – Даатгалын гэрээ. 
 57. Portfolio – Хөрөнгө оруулалтын багц. 
 58. Premium – Даатгалын төлөө тогтвортой төлдөг төлбөр. 
 59. Principal – Байршуулсан хөрөнгө; хүүгийн өмнө зээлийн үндсэн өр. 
 60. Probate – (Гэрээслэлийн) хүчин төгөлдөр эсэхийг тогтоох ажиллагаа. 
 61. Probationary Period – Өвчинтэй болох, гомдол (зарга) төлөхийн хооронд хугацааны хязгаарлалт. 
 62. Profit – Орлого. 
 63. Real Estate – Үл хөдлөх хөрөнгө.  Газар болно тэр газард байгаа байр. 
 64. Rent – Түрээс. 
 65. RESIRV (Retained Earnings Saved and Invested in the Right Vehicle) – Хадгаласан болон Сайн Маягаар Орууласан Хөрөнгө (Цалин). 
 66. Rider – Даатгалын гэрээний нэмэлт.  Үүгээр дамжуулана гэрээ илүү ашигтай байж болно. 
 67. Savings – Хуримтлуулсан мөнгө. 
 68. Share - Хувьцааны хөрөнгийн гэрчилгээ. 
 69. Social Security – Нийгмийн хамгаалал.  Хүмүүс засаглалд мөнгөө өгөөд ямар нэгэн хүүн тэр мөнгийг бүр хэрэгтэй бол аваж болно.  Тэтгэвэр гарсан хүмүүс дандаа үүнээс мөнгө авдаг. 
 70. Stocks – Хувьцааны хөрөнгө.  Компаны хэсэг.  Үүнийг худалдаж авах юм бол компаны явдалын тухай санал өгөж болно, бас компаны ноогдол ашигийг аваж болно. 
 71. Tax – Татвар. 
 72. Timeshare – Өөр хүмүүстэй хуваалцсан үл хөдлөх хөрөнгө эсвэл байрыг эзэмшилт.  Эзэмшигч болгон жилийн төр хугацаагаар үл хөдлөх хөрөнгө эсвэл байрыг ашиглаж болно. 
 73. Umbrella Coverage – Гэрийн эзэмшигч эсвэл машиний даатгалын хамралт хоёрыг дахин нэмэх боломжт хамралт.  Өөр хамралтын төрөлийг багтаах боломжт.  Гайгүй хямдрал. 
 74. Wages – Цалин. 
 75. Will – Гэрээслэл.
TOP